ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve:  Holiday Animation Kft.

Székhelye: 1131 Budapest, Gyöngyösi utca 17.

Elektronikus elérhetősége:

Képviseletére jogosult személy: Nyul Péter ügyvezető

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. február 20-ától hatályos. Az adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya a visszavonásig tart.

Mint a www.holidayanimation.eu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Holiday Animation Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

A tájékoztató a Kft. Adatvédelmi szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Kft. által a honlap működtetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Az adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

Az adatkezelő alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink titoktartási nyilatkozatot tettek.

Az adatkezelő Kft. ügyvezetője jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

Az adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatkezelő honlapon feltüntetett elérhetőségein.

Az adatkezelő a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az adatkezelő csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

Az adatkezelő kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett az adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

3. Az adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Honlap üzemeltetéséből és hírlevél működtetésből adódó adatkezelés

Az adatkezelő az alábbi címen (www.  .hu ) üzemeltet honlapot, mely honlaphoz bárki kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, a honlapon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

Az adatkezelő  a tevékenységével kapcsolatosan hírlevelet küld az arra feliratkozók részére.

A hírlevélre az adatkezelő honlapján (www.    .hu) lehet feliratkozni.

A hírlevéllel az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos hírekről, aktualitásokról, akciókról egyéb érdekes információkról tájékoztatja az arra feliratkozott személyeket.

A hírlevél szolgáltatásra a fel- és leiratkozás önkéntes, hírlevél adatbázisba automatikus bekerülés nincs.

A hírlevélről leiratkozás nem minősül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §-ában meghatározott tilalmi listára történő felkerülésnek.

adatkezelés célja: az ügyfelek értesítése a legfrissebb információkról, vásárlókezelés, online ügyintézés elősegítése
kezelt adatok köre: különösen név, e-mail cím, felhasználó név
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, illetve az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb az adatkezelő Kft. megszűnéséig
adattárolás módja: elektronikus
adatfeldolgozó:   Holiday Animation Kft.

4. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.